You are currently viewing החזר מס בגין פיטורין

החזר מס בגין פיטורין

האם פוטרת מגיע לך החזר מס

במידה והיית שכיר אך פוטרת מגיע לך החזר מס. כל אדם למעשה שלא עבד במשך 12 חודשים ולקחו לו מס הכנסה מהמשכורת זכאי להחזר מס מאלחר שהמס ששולם במשכורת על הכנסה שנתית ולא לפי הכנסה חודשית.

באילו מקרים מגיע החזר מס עקב הפסקת עבודה:

פוטרת או התפטרת ממקום העבודה


פוטרת מהעבודה ולא עבדת חודש או מספר חודשים מגיע לך החזרי מס. גם אם במדיה וחתמת אבטלה וקיבלת דמי אבטלה עדין מגיעים לך כספים שנגבו ממך מאחר שדמי האבטלה אינם בגובה השכר שקיבלת במהלך עבודתך.

 

היעדרות כתוצאה ממחלה


עובד שנבצר ממנו להגיע לעבודה עקב מחלה וזאת לאחר שניצל את כל ימי חופשת המחלה המגיעים לו על פי החוק , למעשה שוהה בבית ואינו זכאי לשכר. מכאן שהעבוד יהיה זכאי להחזר מס על אותה תקופה שבה שהה בבית בשל מחלתו אך לא קיבל משכורת.

חופשה ללא תשלום:
עובד שלוקח חופשה מעבודה ללא תשלום מעבר לתקופה של חודש אחד, למשל נסיעה ארוכה, און העדר מהעבודה בשל הערכת חופשת לידה, מגיע לו החזר מס בגין התקופה הזו.

יציאה לשנת שבתון

יציאה לשנת שבתון,אף שהתקופה אינה מוגדרת כשנת מס מלאה יכולה להיחשב כחופשה ללא תשלום שמגיע עבורה החזר מס.

איך מגישים את הבקשה? 

כדי לקבל את החזרי המס המגיעים לו עבור התקופה שלא עבד, צריך להגיש בקשה ולצרף אליה את כל טפסי 106 מכל המקומות בהם עבד בשנים שעבורן הוא מבקש את החזר המס.

במידה והיית מובטל וקיבלת דמי אבטלה בתקופה. החזר מס לאותה שנה יש לצרף אישורים לכך. בכל מקרה, אנו ממליצים מאוד להתייעץ עם מומחה לייעוץ מס על מנת שיתקבלו החזרי המס הגבוהים ביותר. יועצי המס יגישו עבורך את הבקשה להחזרי המס באופן המקצועי ביותר. פנה עוד היום לברור זכאותך.

כתיבת תגובה